WBC

פעולה מס'  3- מרכז ווילי ברנדט, ירושלים Willy Brandt Center, Jerusalem

אודות

מרכז ווילי ברנדט, ירושלים
יוני 2012

משתתפי הסדנה נבחרו על ידי מרכז WBC ,בהתאם לערכי המרכז.
הסדנה התחילה בפרוק מכשיר חשמל במטרה לחשוף את את המנועים שישמשו בהמשך לבניית המיזזים. תהליך הפרוק בנוסף לחשיפת המנועים, משמש סוג של "פעולת בילוש" הנדסית המגלה את הפתרונות שהשתמשו בהם בוני המוצר ומאפשרת נקודות מבט מוכוונת ללמידת נושאי תנועה שונים. מערכות היחסים שהתפתחו בין המשתתפים היו בעלי חשיבות שוות ערך לעבודות הפלסטיות שנוצרו והשפיעו עליהם רבות.
הסדנה הסתיימה בתערוכה שניבנתה לתוך מסגרת מתכת של מזרון ועסקה ביחסי הגומלין בין עבודות של בודדים המוצבים בסמיכות ויצירת הקשרים ספציפיים ותנועות המתייחסות אחת לשנייה. יחסי הגומלין בין העבודות שיקפו את היחסים המיוחדים שהתפתחו בין משתתפי הסדנה.
תודה לצב' קרמר על שאיפשר את פעולה במסגרת מרכז WBC בירושלים. ולרבקה ווינדוס שהפיקה את הסדנה.

סדנה

תערוכה

טקסט יבוא כאן